ENG:

I am a foreign customer (entrepreneur) located in the European Union:

To transact in the European Union, businesses must meet several conditions, including:

1. VAT number - The company must have a valid VAT identification number, which has been issued by the competent tax authority in the country in which it is registered.

2. VAT registration - A company must be registered for VAT in its country or countries in which it conducts business and in the VIES system.

3. Compliance with tax regulations - A company must comply with all applicable tax regulations regarding VAT settlements in the country in which it operates.

4. Compliance with EU regulations - The company must comply with EU regulations regarding intra-Community trade, including VAT regulations. Businesses can use VIES to check the validity of their trading partners' VAT number before making a transaction. It is an important tool in international trade that helps avoid tax fraud and ensure compliance with EU tax rules.

What is VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) is an IT system that enables the verification of VAT (Value Added Tax) identification numbers for companies operating in the European Union (EU).

It allows businesses to check the validity of their trading partners' VAT numbers before carrying out transactions in the EU internal market.

Confirmation of VAT number (VIES) --> https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

PL:
Jestem klientem zagranicznym (przedsiębiorcą), znajdującym się w Unii Europejskiej:

Aby przeprowadzać transakcje w Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa muszą spełnić kilka warunków, w tym:
1. Numer VAT - Przedsiębiorstwo musi posiadać ważny numer identyfikacyjny podatku VAT, który został nadany przez właściwy organ podatkowy w kraju, w którym jest zarejestrowane.
2. Rejestracja VAT- Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane jako podatnik VAT w swoim kraju lub krajach, w których prowadzi działalność gospodarczą oraz w systemie VIES.
3. Przestrzeganie przepisów podatkowych - Przedsiębiorstwo musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących rozliczeń VAT w kraju, w którym prowadzi działalność.
4. Zgodność z regulacjami UE - Przedsiębiorstwo musi przestrzegać regulacji UE dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego, w tym przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z systemu VIES, aby sprawdzić ważność numeru VAT swoich partnerów handlowych przed dokonaniem transakcji. Jest to istotne narzędzie w handlu międzynarodowym, które pomaga unikać oszustw podatkowych i zapewniać zgodność z przepisami podatkowymi UE.

Czym jest VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) to system informatyczny, który umożliwia weryfikację numerów identyfikacyjnych podatków VAT (Value Added Tax) dla przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej (UE).
Pozwala on przedsiębiorstwom sprawdzać ważność numerów VAT swoich partnerów handlowych przed dokonaniem transakcji na rynku wewnętrznym UE. 

Confirmation of VAT number (VIES) --> https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation